Repliek op SP kamerlid Jasoer van Dijk in gesprek met Baudy Wiechers, radio 1, vrijdag 12 april 2013http://www.radio1.nl/items/76056-debat-over-een-onderwijsbudget-per-kind#reacties

SP kamerlid Jasper van Dijk claimt dat er nergens zoveel vrijheid van onderwijs is als in Nederland.Dat is niet waar. Nederland, Noord Korea en Duitsland zijn de enige landen ter wereld waar leerplicht gelijk wordt gesteld aan schoolplicht. In alle andere landen kan op elk moment gekozen worden voor thuisonderwijs. Daar is dus veel meer vertrouwen in ouders. Vertrouwen erin dat ouders prima voor de ontwikkeling van hun kinderen kunnen zorgen is volkomen terecht. Dat wantrouwen wat de Nederlandse overheid heeft in ouders is op niets gebaseerd. Al in 2002 toonde het onderzoek van Dr. Hans Blok van het Kohnstamm instituut aan dat thuisonderwezen kinderen op alle terreinen, dus zowel intellectueel als sociaal emotioneel, voorliepen op hun schoolgaande leeftijdgenoten.( zie http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf)

Het is ook niet zo dat er in Nederland voor alle onderwijsbehoeften kosteloze  varianten van onderwijs bestaan. Daardoor zijn kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften uitgesloten van bekostigd onderwijs, en soms zelfs van elk onderwijs. Voorbeelden zijn hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie, of combinaties hiervan, en zo zijn er vele redenen te noemen waarom kinderen buiten hun schuld of dat van hun ouders zonder school kunnen komen te zitten.

Thuisonderwijs is ook geen optie, omdat de wetten en bureaucratie die daarom heen zit de keuze daarvoor schier onmogelijk maken, en zelfs mensen die deze mogelijkheid kiezen uit nood vaak gedwongen zijn het land uit te gaan als ze niet willen leven onder continue dreiging van onder toezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen door jeugdzorg. Dat is een schending van UVRM Artikel 20 lid 2 "Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren."

Jasper van Dijk claimt ook dat particulier onderwijs niet gesubsidieerd wordt omdat het niet aan de eisen voldoet. Dit is een misleidende uitspraak, omdat er niet bij verteld wordt welke eisen bedoeld worden. De voornaamste reden is de kleinschaligheid van particuliere scholen. Maar juist die maakt het particuliere onderwijs zo goed.

De overheidsinitiatieven om schooluitval te voorkomen gaan ervan uit dat er op school geleerd wordt, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Het scholen afrekenen op uitval heeft het averechtse effect van strengere selectie aan de poort. In plaats van meer ruimte te geven wordt de kramp steeds groter. (zie http://www.aanvalopschooluitval.nl/)

De excellentie programma’s zijn er maar voor een klein deel van de hoogbegaafden, want over het algemeen voldoen de gangbare tests niet om hoogbegaafdheid te signaleren, noch zijn leerkrachten vaak in staat het te herkennen, omdat hun training voornamelijk gericht is op het signaleren van leerproblemen. Maar er goed of niet goed mee omgaan betekent het verschil tussen vliegen of crashen, een tussenweg is er eigenlijk niet. (Zie www.ieku,nl en http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/03_Testen/vermoeden_tot_test.html)

Vrijheid van onderwijs (UVRM artikel 26 lid 3) wordt ook aangetast doordat  op jonge leeftijd gedane tests een veel te bindend karakter hebben, en een veel te grote invloed op de rest  van de schooltijd en dus de toekomst van het kind. Een kind op zijn of haar  twaalfde al een bovengrens  opleggen is ook een vorm mishandeling, en de stress en trauma die het veroorzaakt zijn voor niemand goed.

Er is geen scheiding en evenwicht van machten op scholen, want er zijn geen externe instanties die de veiligheid, en de handhaving van de mensenrechten binnen scholen en bij kwesties rond scholen garanderen, terwijl dat toch een democratisch grond principe is. Je kunt kinderen in een ondemocratische setting niet voorbereiden op het leven in een democratie.

Als de fundamentele mensenrechten op scholen geschonden worden, is er geen enkele manier om je kind te beschermen en er is  geen enkele manier om de school te dwingen deze na  te leven. Sterker nog, als je kan bewijzen dat je kind niet veilig is op school, dan word je nog door de leerplichtambtenaar gedwongen je kind naar school te brengen, terwijl er geen enkele actie wordt ondernomen je kind te beschermen! Zelf mag je als ouder ook niets doen om je kind te beschermen! Als je jouw kind toch thuis houdt krijgen de ouders boetes, niet de school.

Zelfs bij de meest grove schendingen van de mensenrechten waar de ombudsman wordt bijgehaald is de uitkomst slechts een advies wat de school naast zich neer mag leggen. Er is geen  enkele manier om schoolhoofden en leerkrachten die kinderrechten schenden aan te pakken. Dit is een overtreding van artikel 3 van de UVRM: "Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon,”.en artikel 8 van de UVRM: “Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.” En het is  ook nog een schending van artikel 30 van de UVRM, "Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben." want één artikel van de UVRM, wordt gebruikt om een andere te schenden. In dit geval wordt de leerplicht van artikel 26 lid 1 gebruikt om niet alleen artikel 3, het recht op veiligheid te schenden."Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon," maar zoals we gezien hebben ook artikel 7 en artuikel 20 lid 2 te schenden, en zoals we straks zullen zien ook artikel 12.

Daarnaast is er ook nog eens een verjaringstermijn van één jaar, waarna niet eens meer een klacht mag worden begonnen tegen een vergrijp van school.

Scholing en zorg worden op één hoop gegooid, terwijl leerkrachten opgeleid zijn om les te geven, en dat ook de taak van scholen is,  niet diagnoses stellen of zorgpunten signaleren. Alleen al het zoeken  naar zorgpunten bij kinderen  door leerkrachten, intern begeleiders of schoolhoofden zou uitgelegd kunnen worden als vallend onder de noemer "ongewenste inmenging", hetgeen gezien kan worden als een schending van artikel 12 van de UVRM. Het is niet alleen ongepast en onaangenaam, maar ook erg ongezond en slecht voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van een kind als er op die manier naar hem of haar gekeken wordt.

.Daarnaast is de opleiding van leerkrachten gericht op het herkennen van leerproblemen, niet op het herkennen van hoogbegaafdheid, wat ook voor veel fout labelen zorgt, en ervoor zorgt dat hoogbegaafde kinderen worden gezien als kinderen met leerproblemen in plaats van dat ze extra uitdaging krijgen die ze nodig hebben, Dit is natuurlijk rampzalig voor hun ontwikkeling en voor hun slagingskansen. Het wantrouwen van scholen tegen echte experts maakt dat hier niet doorheen te komen is.

De Onderwijsinspectie is gericht op zorg, niet ontwikkeling. Het verwacht van scholen vroeg zorgpunten te signalen en handelplannen voor zorg te maken, maar er is geen enkele controle of dit wel conform de feiten is, en of het geld wat de school ervoor krijgt ook terechtkomt waar het moet terechtkomen. Dit maakt het lucratief voor scholen om zorgpunten te signaleren. (zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-voortgezet-onderwijs-2013 ) .Dit geeft belangenverstrengeling alle ruimte en zet aan tot een verkeerde gerichtheid, waar leerkrachten niet toe opgeleid zijn, en wat ongezond is voor het kind, en wat kan leiden tot schrijnende situaties waar kinderen in verkeerde zorgtrajecten worden geplaatst de ze schaden, wat duur is voor de maatschappij.

.De druk op leerkrachten is te hoog.  Ze hebben veel te weinig vrijheid in hoe ze les mogen geven,  wat hun het plezier in het werk ontneemt.  Daarnaast zijn ze door alle eisen die aan ze worden gesteld 30% van hun tijd kwijt aan overhead, zoals administratie, leerlingvolgsystemen, besprekingen, etc. Tijd die afgaat van de tijd die ze les kunnen geven, of van hun vrije tijd. Het gaat dus of ten koste van de lessen of van de leerkrachten, en dat zorgt voor veel uitval door ziekte, en ook veel leerkrchten die helemaal ermee stoppen omdat ze niet geloven dat de eisen die de onderwijsinspectie stelt de ontwikkeling van kinderen ten goede komt (zie : http://www.stichtinghistos.nl/wg%20kleuters.html)

Scholen hebben geen vrijheid om les te geven zoals zij geloven dat het beste is, maar staan onder strenge controles van de Onderwijsinspectie, met een continue dreiging van verlies van subsidies zoals de Tra in Uithoorn, en zelfs van verlies tot het recht van school zijn in de zin van de leerplicht, zoals de Koers in Beverwijk en de Kampanje in. http://www.dichtbij.nl/amstelland/regio/artikel/2631851/kind-volgen-niet-sturen.aspx, http://www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl/, http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/De-Koers-in-Beverwijk-is-geen-school.aspx, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX4695. Het is zelfs zo ernstig, dat scholen die zo lesgeven als waar de maatschappij om schreeuwt niet bekostigd worden, of voor hun bestaan moeten vrezen, terwijl bekostigde scholen zich nergens iets van aantrekken, niet van de roep van de maatschappij of de noden van het kind, niets van de ouders, en zelfs politici worden met minachting te woord gestaan: Dat is ook te zien in deze aflevering van Buitenhof van 9 december 2012 vanaf de 30.54 ste minuut:http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1311692 Het betreft een discussie met Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid VVD, Gert de Wit van de St. Josephschool in Hooglanderveen en onderzoeker Hanno van Keulen van de Universiteit van Utrecht.

Directies van scholen worden lamgelegd door besturen, waarin weer toezichthouders worden benoemd, die weer verantwoording bij de inspectie moeten afleggen. Dit zijn verdeel en heers situaties waar iedereen onder lijdt.

Door de minimale leerlingengrens voor subsidie moeten in vele dorpen de scholen gesloten worden, wat slecht is voor het moraal en de economie  van de dorpen in kwestie, en voor de ontwikkeling van kinderen. Zo’n minimale leerlingengrens voor bekostiging is ook nog eens een handicap voor scholen wiens lesmethode juist kleinschaligheid nodig heeft.

Het gaat niet om wetten, maar om interpretaties van wetten door Inspecteurs van het Onderwijs, waardoor niemand weet waar hij staat. Het oordeel van de Inspectie is alles bepalend voor een school.

Het is dus een systeem waar iedereen in een wurggreep zit, directies, leerkrachten, ouders,  en hele gezinnen, en wat het aller ergste is, de kinderen zelf. (18)

.Zoals. Enrique en Hugo Claassen het zeggen:“Wij willen naar school maar mogen niet. Laura Dekker mocht niet de wereld rond zeilen, ze moest naar school. Leerplicht  heet dat in Nederland. Dus wel leerplicht maar geen Recht op onderwijs.”

http://www.sailingforeducation.com/index_4.htm

 Scholen krijgen grote sommen geld voor zorgtrajecten, zonder dat er controle op is of ze ergens op slaan en hoe de gelden worden besteed. Wel worden scholen verplicht door de onderwijsinspectie zorgvragen zo vroeg mogelijk te detecteren, zonder dat er controle op is of dit wel terecht is.

Scholen die hier niet aan mee willen doen worden uitgesloten van subsidie, gesloten of als zeer zwak bestempeld en onder dreiging van bovenstaande maatregelen gedwongen in het stramien te lopen.

 

Ouders die niet toestaan dat hun kinderen valse labels krijgen en in onterechte zorgtrajecten komen en met deskundigen rapporten komen om hun gelijk te bewijzen worden weggepest, en komen voor hoge kosten te staan voor privé scholen en onderzoeken die niet vergoed worden.

 

16500 leerplichtige kinderen zitten thuis, en 36.250 leerlingen verlieten in het jaar 2011/2012 school voortijdig (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval )

 

Allen hebben het continue conflict met jeugdzorg en de dreigingen van uit huis plaatsing, of het nu hun schuld is of niet. Hoe respectloos jeugdzorg te werk gaat laat de volgende documentaire zien:: http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd en hoe groot de ontsteltenis hierover is bij de Nederlandse bevolking laat de volgende petitie zien: http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg.

 

 Daarbij zijn dus de talloze  kinderen die ongelukkig onder de valse labels en zorgtrajecten op scholen wegkwijnen niet meegerekend, en ook niet de gezinnen die in groten getale het land uit zijn gevlucht vanwege de wantoestanden in het onderwijs.

De eerder genoemde aantallen thuiszitters zijn boven tafel gekomen door de onvermoeibare inspanningen van Annelies Schillemans, de moeder van Enrique en Hugo Claassen van Sailing  for Education,  om wat te doen aan de misstanden in het Nederlandse onderwijs. Daarvoor werden die aantallen verborgen, en werd er gedaan of het maar zo’n 2000 leerlingen betrof die geen plek op school konden krijgen (http://www.ingrado.nl/actueel/news/wat_is_een_thuiszitter_en_hoeveel_zijn_er en http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2011%2F01%2F24%2Frapport-met-een-kwalitatieve-analyse-van-de thuiszitterdossiers%2Fthuiszitters.pdf&ei=Yr0kUeifMKGx0AXM84GYDw&usg=AFQjCNEJHuIjb7alzb1aUsHDfVLDJgaQ3Q&sig2=AD3jmB_8PJ8G0dZAlQ5i-w&bvm=bv.42661473,d.d2k). Dit gebrek aan transparantie is ondemocratisch en een enorm probleem in zichzelf wat de deur naar corruptie wijd open zet, en wat betekent dat de werkelijkheid nog wel eens veel hoger dan de genoemde 16500 liggen, De cijfers van voortijdig schooluitval liggen voor 2011-2012 op36.250  (ziehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval )

Dus het bagatelliseren van de problemen in regulier onderwijs en de noodzaak voor oplossingen is niets nieuws, dat doet de overheid continu. maar ondertussen is erg veel leed onder Nederlandse gezinnen.

De KOB is een mooi begin om daar eindelijk wat aan te doen. Maar dan moeten niet de particuliere scholen gesubsidieerd worden, want dan worden dat ook zorg gerichte subsidie jagers in plaats van talentgericht te blijven. Gewoon het basissubsidie bedrag naar de ouders, want die hebben geen baat bij een kind wat vermangeld door de zorg toekomstloos uit school komt.

Normale subsidie is rond de  €5800,- per jaar. Met rugzakjes kan dit bedrag oplopen tot €20000,- per jaar. En er is geen enkele controle op de besteding van de gelden of de terechtheid van de indicaties. Al zou je met  externe professionals aan kunnen tonen dat Pietje helemaal geen remedial teaching nodig had en het ook nooit gekregen heeft, en zou je met kwitanties aan kunnen tonen dat de schoolleider van dat geld naar Curacao op vakantie is gegaan, dan nog zou je niks kunnen beginnen, omdat er domweg geen nekele manier is om corruptie binnen scholen aan te pakken, en dat is iets waar kinderen en gezinnen aan kapot gaan.

Particuliere scholen zijn ook een vlucht voor die corruptie.

En het zijn niet de particuliere scholen die op een eilandje zitten, maar de reguliere. Hun onderwijsaanbod sluit veel minder goed aan bij de behoeften van de maatschappij dan die van particuliere scholen .

Scholen hebben geen vrijheid om les te geven zoals zij geloven dat het beste is, maar staan onder strenge controles van de Onderwijsinspectie, met een continue dreiging van verlies van subsidies zoals de Tra in Uithoorn, en zelfs van verlies tot het recht van school zijn in de zin van de leerplicht, zoals de Koers in Beverwijk en de Kampanje in. http://www.dichtbij.nl/amstelland/regio/artikel/2631851/kind-volgen-niet-sturen.aspx, http://www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl/, http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/De-Koers-in-Beverwijk-is-geen-school.aspx, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX4695.

Het is zelfs zo ernstig, dat scholen die zo lesgeven als waar de maatschappij om schreeuwt niet bekostigd worden, of voor hun bestaan moeten vrezen, terwijl bekostigde scholen zich nergens iets van aantrekken, niet van de roep van de maatschappij of de noden van het kind, niets van de ouders, en zelfs politici worden met minachting te woord gestaan: Dat is ook te zien in deze aflevering van Buitenhof van 9 december 2012 vanaf de 30.54 ste minuut:http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1311692 Het betreft een discussie met Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid VVD, Gert de Wit van de St. Josephschool in Hooglanderveen en onderzoeker Hanno van Keulen van de Universiteit van Utrecht.

Al met al reden genoeg om de onderwijswet van 1969 , wat thuisonderwijs schier onmogelijk maakt, te herzien, zodat het Nederlandse onderwijs eindelijk gaat voldoen aan de Universele Verklaring van de Mens. Het KOB leel daar een mooi begin van.

Echter door Baudy Wiecher's optreden werd mij duidelijk dat de KOB niet ver genoeg gaat.

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van mijn adviezen en die foto van het kind bij het stralingsmonster weggehaald bij de petitie, waardoor het vast wat minder mensen af zal schrikken.

Helaas was het niet zo origineel om zelf een betere foto te bedenken, en heeft het mijn foto voor de K.O.O.G. petitie nagebootst, maar goed.

Ook bleek het niet waar te zijn wat baudy Wiechers zei dat er maar hele korte teksten mogelijk zijn op de petitiesite, wat haar reden was om de door de werkgroep overeengekomen tekst totaal om te gooien.

Ik heb voor de petitie online gezet werd haar verteld dat ik niet kon leven met de zin dat de gelden terug stromen in de staatskas op het moment dat kinderen geen gebruik (meer) maken van bekostigd onderwijs. Dat is domweg niet waar. Het geld blijft hangen in de oude scholen, honderden miljoenen Euro's gaat het om, dat niet terecht komt bij de kinderen waar het hoort. .Maar B. heeft zonder mijn toestemming de tekst zo gelaten en ook noge eens mijn naam bij de petitie gezet, samen met de foutgespelde naam van de werkelijke initiatiefneemster van de werkgroep.

Dit was echter allemaal geen reden voor mij om uit de werkgroep te stappen.

Zelden heb je een gezapiger stel bij elkaar gezien dat schoolhoofden van particuliere scholen. Wat voor reguliere schoolhoofden geldt, geldt voor hun in het kwadraat. Ze zijn niet aan te pakken, en bovendien hebben ze nog een krachtig manipulatiewapen erbij: het schoolgeld. De één betaald minder, de ander betaald meer, en zo krijgen ze alle ouders aan het kruipen. Maar ik verdroeg hun arrogante houding ter wille van de gote zaak.

De vraag die zich altijd opdringt als je te maken krijgt met mensen die schade aanrichten door onoprecht te werk te gaan is doen ze het expres of per ongeluk?

Zo zou er 16 april een gesprek met de Tweede Kamer zijn. Geregeld door een werkgropeslid. K.V. Of R.B.  Bleek te gaan om een petitie aanbieding, terwijl dat expliciet niet de bedoeling was van de initiatoefneemster van de werkgroep, omdat er nog veel te weinig ondertekeningen waren (nog geen 1750).

Ik wilde de boel redden door met kinderen aan te komen, zoals B.W. had voorgesteld. Maar dat werd me door de werkgroep niet in dank afgenomen. Ik mocht vertrekken.

De KOB laat de deur wijd open staan voor het uitvloeien van de corruptie omtrent subsidiegelden naar de particuliere scholen, terwijl die juist zo'n mooie vlucht voor zijn.  Velen hebben die honderden Euro's per maand daar graag voor over.

De K.O.O.G. trekt die deur dicht. Daarmee komt er werkelijk een einde aan winstbejag ten koste van kinderen Winstbejag waar onze kinderen, en het hele land aan kapot gaat.

Teken daarom straks alsjeblieft de petitie K.O.O,G.

 

 

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 28-05-2013 08:08