IJmuider Courant, 27 mei 2013

VELSEN-ZUID - Edwin de Bree uit Beverwijk stond maandag terecht voor het niet voldoen aan de leerplicht, evenals Ton Grimminck uit Santpoort-Noord.

Beiden hebben kinderen op de school De Koers in Velsen-Zuid zitten. De overheid erkent de school niet. Diverse rechtszaken werden daar al over gevoerd.

Een strafrechtelijke veroordeling voor spijbelen is voor De Bree en Grimminck ’onacceptabel’, betoogde Peter Hartkamp van De Koers.

,,Bij een veroordeling staan ze voor een duivels dilemma. Zoals emigreren naar een land waar het onderwijssysteem van De Koers wel wordt erkend, zoals Duitsland of Denemarken.''

,,Als ze hun kinderen toch naar De Koers laten gaan, lopen ze het risico dat Jeugdzorg ze onder toezicht stelt en de kinderen uit huis laat halen. Bij een veroordeling komt dat erg dichtbij.’’

http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/ijmond/article22649383.ece/Ouders-De-Koers-Velsen-Zuid-vrezen-Jeugdzorg

De Wereld op zijn Kop

Maandag 27 mei, Gerechtshof Haarlem, Hannie Schaftzaal, 11:30-13:30, Strafzitting tegen Ouders met kinderen op de Koers

Door mijn verbazing over de welbespraaktheid ,degelijkheid, beschaafdheid en verfijning van de verdedigers bij de strafzaak van maandag 27 mei j.l. tegen ouders van kinderen die op  de Koers zitten,  Edwin de Bree (tevens oprichter van de Koers)  en Ton Grimminck betrapte ik mezelf erop dat ik in mijn verwachting over wat voor mensen het zouden zijn , ondanks mijn ervaring met de ziekheid van de overheid, me toch had laten beïnvloeden door het feit dat ze aangeklaagd waren. Daar heb je toch blijkbaar onbewust een idee bij van “dat zullen ze er wel naar gemaakt hebben”en “er zal wel reden tot zorg zijn van de overheid”, en je verwacht ongewassen types, misschien arrogant, asociaal, plat pratend, en dus toch niet de hoogopgeleide zeer beschaafde mensen die hier zaten. En dat terwijl ik schoolleiders van een andere door de inspectie afgekeurde school ken, en de school zelf ken, dus uit ervaring weet dat het juist hele integere, bewuste mensen zijn die erg goed weten wat ze doen en erg goed voor de kinderen zijn die het hardst aangepakt worden door overheidsinstanties.

Want we worden niet verdrukt en vervolgd omdat we onze kinderen te kort zouden doen, het zijn juist de beste ouders die worden gepakt, de meest veelbelovende kinderen die de naarste labels krijgen, de beste scholen die worden gesloten.

Als ik maar steeds versteld blijf staan  hoe het kan het dat zulke goede mensen de dupe zijn hiervan lijk ik een beetje  op die leerkrachten van de vorige school die bij ons kind elke keer verbaasd uitten dat alle eigenschappen van ons kind helemaal niet pasten bij de negatieve labels die het schoolhoofd tevergeefs op hem wilde plakken, maar desondanks niet tot de conclusie kwamen  dat die labels misschien niet klopten.

Zo moeten we een keer ophouden te denken dat we een overheid hebben die het goed met ons meent, want dat hebben we niet.

De rechter en de officier van justitie luisterden wat gegeneerd naar de verdediging die vertelde hoe goed ze bezig zijn, hoe hun school kinderen gelukkig maakt, hoe goed de kinderen terechtkomen. Ze zouden misschien wel willen zeggen, “Ja dat weten we ook wel, anders zat u hier niet”maar dan zouden ze door de mand vallen, dus er kwamen vreemde uitspraken van de officier van justitie als “Ja, maar ik heb nog geen uitzonderlijke situatie gehoord waarom we zouden moeten twijfelen aan de bestuurlijke uitspraak van de Rechtbank in Utrecht dat de Koers geen school mag zijn in de zin van de leerplicht.”

Dit volgend op de verdediging van Peter Hartkamp die het volgende rijtje opnoemde:

-de Koers voldoet zelfs volgens het inspectierapport op grond waarvan de Koers is afgekeurd aan alle eisen van de leerplicht

-kinderen worden zelfs volgens dat inspectierapport goed voorbereid op de toekomst

-kinderen zijn er zelfs volgens dat inspectierapport gelukkig

-kinderen stromen goed uit en komen goed terecht

-Sudbury is een geaccepteerde, zelfs door de overheid bekostigde schoolvorm in tal van landen.

-het inspectierapport voldeed op 143 punten niet aan de eisen die gesteld worden aan inspectierapporten

-scholen dienen volgens de wet vanuit hun eigen pedagogische visie beoordeeld te worden. Dit is bij de Koers niet gebeurd.

--Een Engelse oud onderwijsinspecteur had het inspectierapport bekeken en was ontsteld over de slechte kwaliteit ervan.

-Bovendien: de Koers heeft  een experimenten status, waardoor het niet eens hoeft te voldoen aan de eisen van de inspectie!

De officier van justitie bleek niet op de hoogte te zijn ervan dat scholen zichzelf deze status kunnen geven.

Verdediger Peter Hartklamp uitte zijn ontsteltenis erover dat in plaats van een vangnet functie te vervullen indien mensenrechten geschonden worden, het de overheid zelf is die mensenrechten schendt door zich zonder dat daar een reden voor is te mengen in opvoedkundige visies, terwijl dat grondrechten zijn die op hetzelfde niveau staan als het verbod op slavernij en het verbod op foltering.

(Hij haalde andere verdragen aan, zoals de grondwet en de EVRM, De Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, omdat daar wel een beroep op kan worden gedaan, en kennelijk er geen instantie is waar je bij aan kan kloppen als de UVRM geschonden wordt, maar voor het gemak hou ik het maar even bij de UVRM, ook omdat ik hoop dat dit snel verandert en er wel instanties komen die garant staan voor de waarborging van de fundamentele mensenrechten zoals hierin vermeld)
 UVRM artikel 12 zegt:

”Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.”

Het is de wereld op zijn kop dat het de overheid zelf is die deze fundamentele mensenrechten schendt, merkte Peter op.

Snoevend antwoordde de niet voorbereide officier van justitie, want ze zou de stukken niet hebben ontvangen al had het OM Edwin de Bree toegezegd hier zorg voor te zullen dragen: : “Ja maar er staat ook in de verdragen voor mensenrechten dat mensen niet van hun vrijheid beroofd zullen worden, en daar wordt bij arrestaties toch ook inbreuk op gedaan.”

Het blijkt dat betreffende officier van justitie al even beroerd op de hoogte is van de fundamentele mensenrechten als van deze zaak, immers de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft het alleen over “willekeurige” arrestatie, detentie of verbanning waar niemand aan onderworpen zal worden.

 
Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning

Bij de strafzaak tegen de Koers lijkt er wel degelijk sprake te zijn van willekeurige inmenging. Want er zijn geen kinderen waarmee het beroerd gaat. Het zijn gelukkige kinderen, gelukkige ouders, dus waar is de grond voor deze inmenging?

Jammer genoeg werd deze vraag niet gesteld, want ik was wel heel benieuwd geweest naar het antwoord. Of nee, de grond is de uitspraak van het gerechtshof in Utrecht vorig jaar,  wat gebaseerd was op een inspectierapport wat  zelf toegeeft dat kinderen op de Koers gelukkig zijn en goed worden voorbereid op de toekomst.

Pardon? Is dat niet waar scholen voor bestaan?

En hoort een land kinderen en gezinnen niet te beschermen in plaats van ze aan te vallen?

Want een kind wat wordt mishandeld op school, daar kraait geen haan naar. Geen enkele manier dat je als ouder gehoor krijgt waar dan ook, niet bij de inspectie, het AMK mag je als ouder geen melding doen, alleen als school, zelf ingrijpen mag al helemaal niet, en de leerplichtambtenaar staat klaar met represailles als er een vermoeden bestaat dat je jouw kind beschermt tegen pesterijen op school door het thuis te houden. Jij hebt een plicht om je kind naar school te brengen, maar de school heeft geen enkele plicht jouw kind veiligheid te bieden op school!

Scholen die kinderen mishandelen komen dus nimmer voor de rechter te staan, maar wel scholen waar ouders en kinderen zielsgelukkig mee zijn!

De verdediging benoemde ook nog eens een manco in de bestuurlijke rechtszaak in Utrecht wat ging over het school in de zin van de leerplicht mogen zijn van de Koers, waarbij één van de rechters ook een adviseur van de aanklagers was.

Nu is algemeen bekend dat Nederland niets snapt van de grondbeginselen van democratie, de scheiding en evenwicht van machten, de Trias Politica, maar dit is wel heel ernstig.

De aanklacht is dat de ouders zich niet zouden hebben gehouden aan de leerplichtwet. Niet dat hun kinderen niet naar school gingen, maar omdat hun kinderen naar de Koers waren blijven gaan nadat deze was afgekeurd als school in de zin van de leerplicht.

Desondanks werden de krachtige argumenten waarom de Koers nooit afgekeurd had mogen worden als school in de zin van de leerplicht afgedaan als niet ter zake doend, want dit was een strafrechtelijke zaak, en alleen bij hoge uitzondering kon een bestuursrechtelijke beslissing, zoals vorig jaar bij de rechtbank in Utrecht genomen was, herzien worden, om zo tot de conclusie te komen dat er in het geheel geen strafbaar feit was gepleegd. Tot ieders ontsteltenis bleef ze maar volhouden dat ze geen uitzonderlijke omstandigheid had gehoord waardoor de bestuursrechterlijke beslissing over de Koers herzien zou moeten worden.

Het leek een beetje op een moordzaak, waarbij de verdediging naast het feit dat er geen lijk is, en de patholoog toegeeft dat het slachtoffer een normale hartslag en ademhaling heeft, en uiteindelijk ook nog eens laat zien dat de zogenaamd vermoorde persoon nog leeft door hem de rechtszaal in te laten wandelen, en dat de aanklager zegt: “Maar ik heb nog niets gehoord waarom eraan getwijfeld zou moeten worden dat de beschuldigde deze persoon heeft vermoord..”

Dit Kafkaëske gevoel van verbijstering bleef de hele zitting, waar twee maal een spontaan applaus losbarstte vanwege de uitstekende verdediging van Peter Hartkamp, waarvan de rechter bij het eerste applaus zei: “Dat kwam uit uw tenen,”en iemand uit de zaal zei “dat kwam uit het hart.”

Ik schat dat we met zo’n vijftig toeschouwers in de rechtszaal waren.

Op de aanhoudende vraag van de rechter en de officier van justitie om  argumenten waarom er sprake zou zijn van een uitzonderlijke situatie waarom binnen deze strafzaak getwijfeld zou worden aan de bestuursrechtelijke uitspraak gedaan in Utrecht over het bestaansrecht van de Koers als school in de zin van de leerplicht werd op Edwin de Bree's verzoek even reces gehouden zodat de verdediging zich kon beraden, waarop bovenstaand rijtje hopelijk kort genoeg werd opgenoemd voor de officier van justitie om te kunnen volgen, want ze raakte wel snel in de war.

De rechter en officier van justitie schrokken ook al van het grote pak papier wat de verdediging aan ze overhandigde aan het begin van de zitting, en er werd gevraagd of dat allemaal voorgelezen ging worden, en af en toe werd Peter Hartkamp  onderbroken en werd gevraagd of het niet korter kon. Kortom, de betrokkenheid straalde er van af.

De verdediging vroeg nog of de Koers niet gewoon open mag blijven zolang het proces bij het Europese Hof nog loopt. Het kan namelijk wel 4 jaar duren, en het zou mosterd na de maaltijd zijn als de Koers na opgeheven te zijn alsnog gelijk krijgt. Op het gehakkel van de officier van justitie greep de rechter in met dat het uiteindelijk haar beslissing was.


De aanklagers (twee andere dames dan de rechter en officier van justitie) hebben misschien drie zinnen gezegd als antwoord op de vraag van de rechter. Ze zaten er alleen op grond van het inspectierapport, maar konden verder niets zeggen over de terechtheid ervan. Ze zaten er verlegen en ongemakkelijk bij, in schril contrast met de rust en uitstraling van de twee aangeklaagden en hun twee adviseurs.

Het betoog van Ton Grimminck, de andere  vader tegen wie dit schijnproces werd gehouden, was hartverscheurend.. Kinderen die doodongelukkig waren in het regulier bekostigde onderwijs, en die helemaal tot bloei waren gekomen bij de Koers en hoe hij er tegen op zag ze weer terug te moeten doen naar het reguliere onderwijs. Hij uitte zijn ontsteltenis dat in al die zaken niemand hem ooit vroeg naar zijn kinderen.

Hij gaf ook aan dat er veel sprake van angst was voor ondertoezichtstellingen  en uithuisplaatsingen door bureau jeugdzorg. De rechter zei sussend dat dit wel niet zo’n vaar zou lopen, waarop een  golf van verontwaardiging door de zaal ging.

Weet de rechter dan niet dat ouders van kinderen die buiten hun schuld om thuis komen te zitten automatisch bij bureau jeugdzorg gemeld worden? Of van de 12000 uithuisplaatsingen per jaar. En weet ze niet dat er bij rechtszittingen om uithuisplaatsing van kinderen  niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, en dat kinderrechters bij uithuisplaatsing blind varen op gezinsvoogden, die niet onder ede staan? En weet ze niet van de enorme bedragen die jeugdzorg verdient aan onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen? Dat gaat om bedragen van €80000 per jaar, waarvoor gezinnen kapot gemaakt worden. Is dit echte of gespeelde naïviteit? Laat ze dan maar eens kijken naar http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd en hoe groot de ontsteltenis hierover is bij de Nederlandse bevolking laat de volgende petitie zien: http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg.

Hoe onzorgvuldig bureau jeugdzorg te werk gaat is ook te zien op http://vimeo.com/25033553. Ouders wie niets mankeert mogen hun kinderen nooit meer zien, want aan waarheidsvinding wordt niet gedaan.. Ouders die hun kinderen terug willen worden als niet meewerkend gezien en mogen hun kinderen helemaal niet meer zien!

Waarom horen we hier niets over? Omdat ouders die dit bekendmaken zelfs door kinderrechters worden gechanteerd met dat ze als ze de publiciteit opzoeken en bekend maken wat hen overkomt ze hun kinderen nooit meer mogen zien.

De blog http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ geeft ook een idee van deze gruwel, wat niet ergens ver weg in een onderontwikkeld land plaatsvindt, wij zijn zelf dat onderontwikkelde land  wat in deze nachtmerrie leeft en kinderen en gezinnen ongestraft kapot laat maken!

Er is geen enkel excuus voor. Sinds de verhalen over de blunderende jeugdzorg naar buiten zijn gekomen, en bekend is dat een kind in een pleeggezin twee en een half keer meer kans heeft om misbruikt te worden, is jeugdzorg alleen maar machtiger geworden, en de dreiging van uithuisplaatsing van kinderen alleen maar groter, omdat, tegen alle verontrustende cijfers in, scholen vanaf 2014 direct gaan samenwerken met jeugdzorg! http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/29/binnenland/excuses-kabinet-aan-slachtoffers-misbruik-jeugdzorg.xml 29 oktober 2012, was dat. En krijgt jeugdzorg dan een minder grote rol? Welnee! Het krijgt een nog veel grotere rol!In haar maidenspeech voor de eerste kamer 8 december 2007 had mr. dr. A.W. Duthler (VVD) al de chaos in de jeugdzorg aangekaart.
http://www.eerstekamer.nl/maidenspeech/_196

Dus kon bekostigde een school ouders in het verleden gezinnen alleen maar van school pesten met het proberen op te dringen van valse zorgtrajecten, nu krijgen ze de macht tot kinderen uit huis plaatsen zonder controle mogelijkheid tot de terechtheid daarvan, want een handtekening is niet meer nodig! En was de schoolkeuze al beperkt, straks met Passend Onderwijs gaan scholen ook nog eens bepalen waar de kinderen geplaatst worden en hebben ouders helemaal geen stem meer.

De rechter, die doet of ze hier niets van weet, gaat dus bepalen of de kinderen van Edwin de Bree en Ton Grimminck ook dit wrede lot staat te wachten, wat alle gezinnen wacht waarvan de kinderen buiten hun schuld om zonder school komen te zitten.


Ik ben er niet zo blij ermee dat de rechter het vonnis schriftelijk wil geven Bang voor een rel denk ik dan. Dan houdt ze dus toch de mogelijkheid open voor een negatieve uitspraak.

Twee weken zou de officier van justitie nemen om te reageren, en daarna zou de verdediging weer twee weken krijgen, en daarna de rechter weer twee weken, zo werd het afgesproken volgens mij.

Ik was er met een van de oprichtsters van een andere afgekeurde school , die me hun eigen inspectierapport liet zien. Reden van afkeuring: terwijl de kinderen er gelukkig zijn en goed worden voorbereid op de toekomst, is dat er geen sprake is van dwang bij de lessen.

We moeten dus verplicht onze kinderen mishandelen. Ze zouden immers plezier in leren houden, dat mag toch echt niet gebeuren. Dan zou er misschien iets veranderen aan deze wereld, en dan zou het misschien toch goed komen. En dat mag blijkbaar niet,

Wat is er toch aan de hand?

Ik vermoed een soort op hol geslagen apocalyptisch denken. Een absurd idee dat alles pas nieuw kan worden als het oude voorbij is, en iedereen die zorgzaam is houdt het oude in stand en houdt daarmee het nieuwe tegen,en moet dus bestreden worden.

Deze dwaze conclusie is misschien een motivatie die meegespeeld heeft bij katholieken vroeger om het gewone volk de Bijbel niet te laten lezen. Je zou haast denken dat ze een punt hadden, ware het niet dat ze zelf ook zo weerzinwekkend en corrupt bezig waren met hun aflaat, inquisitie en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Jammer dat je nooit zo’n discussie kunt voeren met mensen die handelen alsof ze denken dat destructief gedrag goed is en zorgdragen slecht. Dan zou je ze kunnen  uitleggen dat echte verandering pas tot stand komt als we enorm zorgvuldig te werk gaan, en het kwetsbare beschermen.

Het gaat niet alleen om de droom, maar ook om hoe we die willen bereiken. Het doel heiligt de middelen niet, noch de middelen het doel. We moeten heilige doelen hebben en heilige middelen hanteren. Onheilige middelen ontheiligen zelfs het heiligste het doel,

Er wordt zo enthousiast gedaan over Ken Robinson, maar ik heb hem net zo vol vuur horen roepen dat al onze kinderen ten onrechte tot arbeiders worden opgeleid, (zie: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U)  als dat al onze kinderen ten onrechte tot professoren worden opgeleid (zie: http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY).

Maar één punt kwam in zijn betoog wel naar voren:  de mensheid wordt als een pest gezien, zonder wie de wereld beter af zou zijn.

Dus dat is volgens mij  de clou. Eerder had ik de neiging te denken dat Nederland een fascistisch land was, maar fascisten beschermen hun land juist, zelfs die zijn niet zo dom dat ze hun kinderen vernietigen.

Nee, dit gaat nog veel verder dan fascisme.   De gedachte lijkt te heersen  dat de aarde beter af is zonder mensen, en dat  men iets goeds doet als men kinderen en mensen die zorgzaam zijn kapot maakt, want mensen worden gezien als het probleem, en iedereen die de mensheid in stand houdt als fout.

Maar het is niet waar dat de mensheid een pest is. Een bomenkenner vertelde mij eens dat in de bomenleer een bos wat zonder mensenhand tot stand was gekomen als dood bos werd gezien vanwege het gebrek aan biodiversiteit.

Mensen wisselden namelijk zaden uit, en dat maakte een bos veelzijdig.

Niet mensen zijn de bedreiging, maar het niet onze plek innemen in de natuur.

Als we dat maar inzien, dan hoeven overheden niet met hun rare trucjes ervoor te zorgen dat de bevolking niet te groot wordt.

Wat denk je dat er gebeurt als je een remedie vindt voor kanker of Cara? Krantenkoppen, gejuich? Welnee. Wat denk je dat er gebeurt als je manieren bedenkt dat mensen geen geldnood hoeven hebben en iedereen gelukkig wordt? Ben je dan de held? Welnee, verguisd word je dan. Er is een machtige laag die ons arm, klein,ziek en uiteindelijk dood wil hebben.omdat gedacht wordt dat dit de enige manier is om de aarde te redden.

Niet via een holocaust. Van Hitler hebben ze geleerd hoe onhandig dat is. Nee, we moeten hard werken, en dan het liefst vlak voor, maar in ieder geval zo snel mogelijk na de pensioengerechtigde leeftijd dood, maar niet voor we onze eigen begrafenis hebben geregeld. Onderlinge loyaliteit mag er niet zijn, zoals  in gezinnen, dat is maar lastig, mensen die het voor elkaar opnemen en zo. Vandaar dat alles van jongs af aan uit elkaar gerukt wordt.

Dus houdt maar op met aan te tonen hoe goed je bezig bent als ouder, als school, en hoe geweldig je kind is. Dat weten ze allang, daarom pakken ze jou juist.

Nee, ze moeten beseffen dat mensen geen pest, maar een lust voor de aarde zijn. Dan wordt hun mensheidvernietigingsdrang niet meer geëxcuseerd door het idee dat ze daarmee de aarde redden, en misschien dat deze ellende dan een keer stopt!

En dat sprookje moet ook maar eens voorbij zijn dat jeugdzorg kinderen tegen hun ouders moet beschermen. Om voorbeelden te zien van de loyaliteit van ouders aan hun kinderen, wat tot op het bot gaat, kun je kijken naar hoe hard ouders werken voor de opleiding van hun kinderen tot ze zelfs helemaal niets meer hebben, en hoe families in de meest beroerde omstandigheden nog steeds alles voor elkaar over hebben. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1245144 en http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1246459

Het is dus onzin dat kinderen massaal voor ouders beschermd moeten worden. Daarnaast worden kinderen in pleeggezinnen twee en een half keer vaker misbruikt dan kinderen die thuis opgroeien, dus ook deze grove maatregelen die willekeurige inmenging en inbreuk op het gezinsleven zijn, zijn alweer niet op feiten gebaseerd.http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/29/binnenland/excuses-kabinet-aan-slachtoffers-misbruik-jeugdzorg.xml

Net zomin dus als het hele negatieve mensbeeld wat ons opgedrongen wordt en waar het huidige beleid op gebaseerd is  De mensheid is van nature vredelievend, eerlijk en rechtvaardig. Mensen in de meest benarde omstandigheden laten desondanks nog steeds liefdevol, nobel en rechtvaardig gedrag zien. Dat is dus blijkbaar onze kern. We hoeven dus niet zo nodig via mallen en dwang tot nuttige burgers gekneed te worden om chaos te voorkomen, we zijn van nature goed, en die dwang en mallen beschadigen en misvormen ons juist.

Ook de 4 mei herdenkingen, waar alleen maar de nadruk wordt gelegd op mislukte verzetsacties. Alle geslaagde verzetsacties, daar hoor je niets van. Zelfs in het genealogie boek stond niet  dat een achternicht van mij Adrienne Minette Boissevain-van Lennep (ook wel Mies, of liefkozend Tante Mammie genoemd), duizenden joodse kinderen heeft gered in en voor de tweede wereldoorlog, (zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/lennepam.) En als ik erover praat hoor ik van vrienden heldenverhalen uit hun eigen families waar je nergens meer wat over hoort.

Mogen we soms niet weten dat verzet weldegelijk kan, en zin heeft, en hoe hard de vrijheden die we nu hebben bevochten zijn, niet alleen door de geallieerden, maar vooral ook door het volk zelf?

Dus degenen die nog steeds denken dat de overheid het goed met ons voor heeft moeten wakker geschud worden, want zonder kritiekloze ja knikkers die het wel goed menen maar niet door hebben wat er gaande is kan een kwaadwillende of blunderende overheid niets beginnen, en gaat het roer echt wel om.

Dus willen we iets aan deze rotzooi doen dan moeten we het op een heleboel vlakken aanpakken:

-Solidariteit met de onderdrukten

-Bewustmaking van de massa

-De mensen die werkelijk denken dat de mensheid een pest is die uitgeroeid moet worden aantonen dat de mensheid helemaal geen pest is, dus dat er geen enkele nobele reden bestaat om hiermee door te gaan.

Met de nu nog conceptpetitie K.O.O.G. hoop ik een grote groep gelijkgestemden te kunnen verzamelen en die elementen binnen de regering aan te spreken die het wel echt goed menen, en zo uiteindelijk een bres te slaan in de aanval op goedwillende burgers en hun kinderen die nu van overheidswege gaande is. (zie www.uvrm.wenst.nl)

 

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 08-06-2013 22:12