De meeste Nederlanders beseffen het niet, omdat ze er nooit tegen aanlopen. Maar degenen bij wie dat wel het geval is, weten niet wat ze overkomt. De schoolplicht, een interpretatie van de leerplichtwet die in Nederland pas sinds 1969 van kracht is en die maar drie landen ter wereld hebben.

Leerplicht is universeel. Schoolplicht kennen alleen Noord Korea,  Duitsland en Nederland sinds 1969 dus ook.

Schoolplicht betekent dat op het moment dat kinderen om tot optimale ontwikkeling te komen iets anders nodig hebben dan wat de huidige scholen bieden, in plaats van gesteund  en liefdevol begeleid of zelfs maar met rust gelaten te worden zodat ze zelf een goede oplossing kunnen zoeken, ouders en gezinnen geconfronteerd worden met (dreigingen van) boetes, onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen van hun kinderen!

Dit gaat niet om onwillige asociale ouders en gezinnen met probleemkinderen, dit gaat vaak om hoogopgeleide, keurige ouders en gezinnen met welopgevoede kinderen, bij wie het voorkomt dat kinderen zonder waarheidsvinding door de kinderrechter uit huis worden geplaatst bij laaggeschoolde pleegouders met een twee en een half keer zo grote kans om misbruikt te worden!

Hetzelfde geldt voor scholen die passende oplossingen voor kinderen zoeken. In plaats van op medewerking van de overheid te mogen rekenen leven zij in continue vrees voor afgekeurd worden als school in de zin van de leerplicht, wat ook herhaaldelijk gebeurt, niet op grond van leeropbrengst maar op grond van visie.

Schoolplicht is dus een bron van ellende. Iets waar mensen geen weet van hebben als er geen problemen zijn, en iets wat leerrecht in de weg staat op het moment dat die er wel zijn.

Overal duiken er ouderinitiatieven, onderwijsvernieuwingsbewegingen en nieuwe schoolconcepten op om hier wat aan te doen en het lesaanbod passend te maken voor ieder kind, maar vele mooie initiatieven stranden op steeds grimmiger wordende regelgeving, die fundamentele mensenrechten schendt.

De politiek zegt één geluid  vanuit al die onderwijsvernieuwingsbewegingen te willen horen om beleid op te maken. Een lastig verzoek, want juist omdat we allemaal zo verschillend zijn willen we vrijheid van onderwijs, en hebben we dat ook nodig voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen.

Al sinds februari van dit jaar (2013) probeer ik tot die ene stem te komen waar de politiek om vraagt om beleid op te maken. De conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) is het resultaat van grondig onderzoek en vele gesprekken met  betrokkenen in en rond het onderwijs, maar die werd over het algemeen te breed gevonden. .Er werd me aangeraden hem onder te verdelen in dringende onderwerpen.

Nu Staatssecretaris Sander Dekker van OCW  in zijn brief van 13 juli 2013 aan de Tweede Kamer het rapport van de Kinderombudsman van 16 mei, 2013 niet alleen negeert, maar exact het tegenovergestelde doet van wat is aanbevolen door het kleine beetje ruimte die de wet nog laat aan ouders en kinderen nog meer in te perken wordt wel heel duidelijk waar de eerste petitie zich op toe moet spitsen.

We willen  hem snel ondertekenbaar maken, dus denk alsjeblieft mee met de petitie "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!"  en acties eromheen in de facebook of de linked in groep OORvoorU, en laat weten of je ook deel wil uitmaken van de Vrijheid van Onderwijs denktank, om actief mee te denken aan nette, inspirerende , legale acties om de petitie tot een daverend succes te maken en door te gaan tot de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en alle gezinnen in Nederland gewaarborgd zijn!

Denk dus mee met onderstaande conceptpetitie. Zou je hem ondertekenen? Klik dan op ""interessant"bij de discussie op in de open linked in of facebook groep OORvoorU, te bereiken via de onderstaande links.  Zou je hem niet ondertekenen? Zet dan bij de commentaren bij deze discussie wat er anders aan zou moeten volgens jou.

Alvast bedankt!

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-over-5043452.S.262425017?qid=71908265-d51e-4c9c-b653-0942ab732f79&goback=.gmp_5043452

 

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

 

Eenmaal ondertekenbaar, zou het fijn zijn als je na je de petitie ondertekend hebt dat toonbaar wil maken door op facebook  als profielfoto een foto van je profiel met linker oor te zetten, als teken dat je achter deze actie staat, met bij de foto een uitleg en de link naar deze petitie.

Waarom het linker oor? Vroeger met de rechter hand geslagen en dan kwam de agressor bij de linker wang uit als het een volle slag betekende  bij iemand die tegenover hem stond. Op de rechter wang slaan betekende dat de achterkant van de hand was gebruikt, een dubbele vorm van minachting, want eigenlijk werd ontkend dat er überhaupt geslagen werd, en er werd op die manier duidelijk gemaakt dat degene die geslagen werd niet eens de moeite waard was om de erkenning te krijgen dat hij of zij een klap gekregen had.

De linker wang toe keren betekende dus dat je op een waardige manier erkenning voor hetgeen je was aangedaan eiste.

Gelukkig zijn fysieke uitingen van agressie niet meer van deze tijd, maar voor de rest lijkt het wel op wat er nu ook in onderwijs gebeurt. Het mishandelen in en om onderwijs gaat allemaal heel stiekem.De politiek is doof voor de hulpkreten, en negeert zelfs het rapport van de Kinderombudsman, naast  de eerdere rapporten en de fundamentele mensenrechten die allemaal hetzelfde zeggen. Het oor heeft daarbij nog een extra betekenis. We willen dat er eindelijk geluisterd wordt.

KOESCH  nodigt je dan ook  je uit om je verhaal  te vertellen bij de dunne lijn (http://www.dedunnelijn.nl/) Dat gaat daar heel discreet,en je privacy is absoluut gegarandeerd, maar je verhaal wordt wel gebruikt om hetgeen we over willen brengen kracht bij te zetten. Massa maakt indruk.

Je kan ook openlijk vertellen bij de open linked in groep OORvoorU, bij het onderdeel campagnes, over hoe jouw fundamentele mensenrechten of die van je kind in het onderwijs geschonden zijn, zodat we bij het indienen van de petitie ook al die verhalen kunnen laten zien en duidelijk wordt hoe ernstig dit leeft onder ons onderwijsslachtoffers en hoe dringend hier wat aan gedaan moet worden!

Als je bereid bent open te zijn over wat je is overkomen, let dan op dat je niet beticht kan worden van laster en noem geen namen. Dat doet immers niet ter zake, we willen een fenomeen aan en persoonlijke aanvallen verzwakken het alleen maar.  Zet vooral ook links naar you tube filmpjes en links naar je eigen website, De boel open gooien kan een golf van protest geven zodat er eindelijk wat aan gebeurt.

In de open linked in groep OORvoorU kun je ook suggesties achter laten voor verdere, nette legale acties om ervoor te zorgen dat in Nederland de fundamentele mensenrechten gewaarborgd worden!

Voorbeelden zijn een voorstel om op 30 mei de vlag halfstok te hangen of foto's van vlaggen die half stok hangen op je facebook profiel te zetten, immers dant was de dag in 1968 dat de leerplichtwet van 1969 vastgesteld werd. Ook met twee minuten stilte om 8 uur, een monument voor de onderwijsslachtoffers en een jaarlijkse kranslegging.

 

En dan de vlag uit op de dag dat de schoolplicht afgeschaft wordt!

 

Massale aanwezigheid bij rechtszaken tegen ouders en scholen die alleen maar het beste onderwijs voor kinderen proberen te bewerkstelligen lijkt me ook een goeie.

 

En straatfeesten, elke 10de van de maand overal in Nederland, met om de kraam een plek waar je kan tekenen voor deze petitie. Voor regels rond straatfeesten zie http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=323975

 

En daar weer flink verhalen verzamelen, films maken en online zetten met  link naar de  OORvoorU facebook of linked in groepen.

 

En acties om noodfondsen op te richten voor onderwijsslachtoffers.Buddies voor onderwijsslachtoffers, om mee te gaan naar gesprekken. En demonstraties van milieu bevorderend leven en bouwen,en andere mensen en milieu helpende initiatieven, omdat het er toch op lijkt dat het onderwijsbeleid te maken heeft met een soort angst voor overbevolking en de gevolgen voor de planeet.

 

Denk ook aan toneeluitvoeringen, striptekeningen, karikatures, films. Allemaal manieren waarmee je kan laten zien wat er met ons gebeurt.

 

En als het even kan, op 10 december 2013, de 65ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de petitie overhandigen aan Sander Dekker, als er tenminste dan al een behoorlijk aantal ondertekeningen is.

 

 

Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!

 

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars, willen dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd.

We staan achter de aanbevelingen van de Kinderombudsman behorende bij het onderzoeksrapport "Van Leerplicht naar Leerrecht"van 16 mei 2013 om de Leerplichtwet van 1969 te herzien.

Toen werd namelijk de schoolplicht ingevoerd, iets wat maar drie landen ter wereld kennen. Dat zijn Noord Korea, Duitsland en sinds 1969 dus ook Nederland.

De leerplicht is universeel. De schoolplicht is zonderling, en betekent een schending van vele fundamentele mensenrechten zoals vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (zie http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut). Onderzoek op onderzoek bevestigt de ervaring dat het niets positiefs toevoegt aan de leerplicht en vaak het leerrecht alleen maar in de weg staat. Dit is een triest feit wat vorig jaar weer 16500 thuiszitters, 36250 voortijdig schoolverlaters, de onbekende aantallen die ongelukkig in zijn in foute zorgtrajecten of in een kramp om maar niet op te vallen en belaagd met verkeerde zorg te worden op verkeerde scholen vast zitten weer hebben ondervonden en wat de eveneens onbekende hoeveelheden onderwijsvluchtelingen en de stapels scholen met orima leeropbrengsten waar kinderen en ouders gelukkig mee zijn die worden afgekeurd als school in de zin van de leerplicht  jaarlijks kunnen bevestigen.

Er zijn meer vormen van onderwijsleed dan hier opgenoemd kan worden of die cijfers uit kunnen drukken, maar een belangrijk deel daarvan zou opgelost zijn als de schoolplicht afgeschaft en het leerrecht ingevoerd werd , en de fundamentele mensenrechten in het onderwijs voor alle kinderen en gezinnen gewaarborgd zouden worden!

PETITIE

Wij

die willen dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd,

constateren

dat Staatssecretaris Sander Dekker van OCW niet alleen de resultaten en ervaringen en het advies van het rapport van 16 mei 2013 van de Kinderombudsman negeert, hij wil volgens zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 juli 2013 zelfs de vrijheden die nog in de Grondwet vermeld staan inperken!

en verzoeken

de regering om te handelen naar de onderzoeksresultaten van Mw Mr Drs Stam en Mw Mr Drs Vreeburg van de Kinderombudsman en van de onderzoeker Dr. H. Blok van het Kohnstamm-instituut, de vrijheid van het geven van onderwijs in de Grondwet en het fundamentele mensenrecht van ouders om de onderwijsvorm van hun kinderen te kiezen zoals gegeven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);

en daarmee dat te doen wat het beste is voor de ontwikkeling en ondersteuning van alle kinderen door:

1) De schoolplicht af te schaffen en in plaats daarvan het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen;
2.) Ouders en de door hen verkozen scholen vrij te laten in hoe zij de ontwikkeling van kinderen optimaal kunnen begeleiden;
3.) De richtlijnen van de UVRM en de aanbevelingen van het rapport "Van Leerplicht naar Leerrecht" van 16 mei 2013 voor het onderwijs aan kinderen te eerbiedigen en als richtinggevend te aanvaarden.

 

 

details

permanente link petitionaris Anna de Geus-de Heer namens OORvoorU gericht aan Tweede Kamer verwachte datum van indiening 07-09-2013 status concept

loket

website

links

 

 

Eigenschappen petitie

verwachte datum van indiening

10-12-2013

petitionaris

MMW van velen, waaronder Peter van Zuidam, Bram Dobbelaar, Monica Vork

organisatie petitionaris

KOESCH, NVVTO, OORvoorU, Zelfontwikkelingsonderwijs de Tra e.a. en namens alle slachtoffers van de schending van fundamentele mensenrechten in het Onderwijsbeleid in Nederland

contact e-mailadres

uvrmwenst@gmail.com

subdomein

 

vraag ondertekenaars om geboortedatum (optioneel)

ja

vraag ondertekenaars om geboorteplaats (optioneel)

ja

vraag ondertekenaars om nationaliteit (optioneel)

ja

vraag ondertekenaars om volledig adres (optioneel)

ja

ondertekenaars kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan petitionaris (optioneel)

nee

verberg ondertekenaars

nee

aangemaakt op

wo 31 jul 2013 17:42

laatst opgeslagen op

do 08 aug 2013 05:47

Zou je deze petitie ondertekenen? Klik dan op ""interessant"bij de discussie op in de open linked in of facebook groep OORvoorU, te bereiken via de onderstaande links.  Zou je hem niet ondertekenen? Zet dan bij de commentaren bij deze discussie wat er anders aan zou moeten volgens jou.

Alvast bedankt!

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-over-5043452.S.262425017?qid=71908265-d51e-4c9c-b653-0942ab732f79&goback=.gmp_5043452

 

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

 

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 11-08-2013 16:36