Acties voor het waarborgen van fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland:

Steun ouders in hun strijd voor vrijheid van onderwijs!

https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

In Nederland staat de onderwijskeuzevrijheid van ouders onder druk. De onderwijsinspectie heeft besloten dat ouders niet voldoen aan de Leerplichtwet als zij hun kinderen naar een Sudburyschool sturen. Tot onze grote verbazing werd in een bestuursrechtelijk traject dit besluit in stand gelaten door de Raad van State. Het gevolg is dat momenteel ouders in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij kiezen voor Sudbury-onderwijs.

Voor mensen die Sudbury-onderwijs niet kennen: Sudbury-onderwijs bestaat sinds 1968 en wordt in andere westerse democratieën als de VS, België, Denemarken en Duitsland geaccepteerd en soms zelf (gedeeltelijk) gesubsidieerd.

Ouders van 3 gezinnen in Nederland werden afgelopen mei strafrechtelijk veroordeeld. Op 16 oktober 2013 dient het hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem.
De scholen en ouders besteedde al meer dan € 100.000,- aan juridische kosten. Door deze zaak verloor De Kampanje deze zomer ruim de helft van de studenten. Dat maakt dat onze financiële mogelijkheden zijn uitgeput.

Voor een succesvolle voorbereiding van het hoger beroep is voor 1 oktober een bedrag van € 20.000 dringend nodig.
Deze zaak gaat over het herstellen van keuzevrijheid in het onderwijs en daarmee de diversiteit in pedagogische opties in Nederland. Op een hoger niveau gaat het over het herstel van de mensenrechten en onderwijsvrijheid in Nederland en Europa. Een principiële zaak met een impact op alle ouders en docenten in Nederland en mogelijk daarbuiten. Onderzoeksprofessor en evolutionair psycholoog Peter Gray geeft meer achtergrond in zijn blog in de psychologie vandaag Psychology Today: “Human Right Struggle in Europe: Educational Choice” http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201308/the-human-rights-struggle-in-europe-educational-choice

Kun je ons helpen?
1. Dat kan door of een gift te doen van € 1 – € 100.
2. Of een obligatie te kopen van tussen de € 100 en € 20.000 euro. Wanneer de zaak gewonnen wordt krijg je (een groot gedeelte van) je geld terug.

Wij danken je voor je steun!

Peter Hartkamp: peter.hartkamp@dekampanje.org gsm +31618770281
Edwin de Bree: edwindebree@dekoers.org gsm +31654201376

Er is maximaal € 20.000 nodig voor de verdediging van de ouders in het hoger beroep. De ouders kunnen dit niet meer zelf betalen doordat er al grote kosten zijn gemaakt in vorige rechtszaken en een procedure bij de Raad van State. Voor steun boven de € 100 worden er obligaties uitgegeven door Stichting Sudbury Nederland. De wijze van terugbetaling en de bankgegevens staan hieronder.

Bij winst:
Als het hoger beroep wordt gewonnen zullen de advocaatkosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald door de rechtbank. Alle terugbetaalde gelden worden ten eerste gebruikt om de obligaties af te lossen.
Bij verlies:
Bij verlies zullen de ouders in cassatie gaan bij de Hoge Raad, waarmee er een kans is dat de zaak uiteindelijk toch gewonnen kan worden en er alsnog terugbetaald kan worden.

Gegevens voor overmaking:
Voor giften:
Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
Stichting Sudbury, Amersfoort
Voor obligaties (boven de € 100):
Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
Stichting Sudbury NL, Amersfoort
Beschrijving: Obligatie voor hoger beroep plus je adres (om de obligaties naar te sturen)

Giften kunnen ook worden overgemaakt via iDEAL, PayPal, Creditcard of Machtiging via de http://www.stichtingsudbury.nl/steun.html

Informatie over Sudbury onderwijs zijn te vinden op:
www.sudbury.nl
www.dekampanje.org
www.dekoers.org
www.sudval.org

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geef ouderverenigingen  daadkracht!

Geef je allemaal op voor de schoolwacht! Opgeven kan via deze link: http://www.koesch.nl/registratie/ zie hier de laatste nieuwsbrief van KOESCH Beste inschrijver van Koesch,

Koesch heeft een schoolwacht opgericht
Crowdfunding voor de casus Wouter

Schoolwacht! Is dit het begin van oudertoezicht in het onderwijs?
Sinds de eerste pogingen om Koesch van de grond te krijgen is er al nagedacht over welke rollen een oudervereniging zou kunnen vervullen in de onderwijssystemen.
Vanaf datzelfde begin – nu al bijna een jaar geleden – kwamen telkens een paar mogelijkheden voor:
• Juridische ondersteuning bij zware strijd tussen ouders en een school of inspectie of leerplicht o.i.d.
• Onderlinge hulp van ouders (Ouders4Ouders) voor zaken waar geen of slechts een lichte juridisch kant aan zit). Denk bijv. aan het ondersteunen van ouders die het moeilijk vinden om iets bespreekbaar te maken bij een school. Maar ook aan informatievoorziening over bijv. rechten en plichten van ouders, kinderen en scholen.
• Toezicht van ouders op o.a. de kwaliteit van het onderwijs.
Vaak viel daarbij het woord vakbond, maar die term stuitte op bezwaren omdat ouders zijn nu eenmaal geen vak is maar een roeping en gezien de vele problemen bij vakbonden en laatste jaren leek het ook al een minder goed idee.

Lees hier meer over de schoolwacht :

De schoolwacht

Naar aanleiding van het instellen van de schoolwacht dient de eerste zaak zicht aan.
Samenvatting van ons verzoek tot financiële steun: 750 euro voor een hoger beroep

Een jongeman (nu 16 jaar) besluit in , na een paar dagen schoolgang, dat de klas waarin hij is geplaatst ongeschikt is omdat zowel lesstof als medeleerlingen niet aansluiten. Er wordt een noodregeling ingesteld. Ook die werkt niet. De jongeman komt thuis te zitten, verstoken van onderwijs, maar hij wordt inmiddels gesteund door vader. Een leerbaarheidsonderzoek bevestigt het vermoeden dat de beoogde groep niet passend is. Desalniettemin wordt strafvervolging ingesteld. De rechter veroordeelt de jongeman zonder strafoplegging en de vader tot 250 euro voorwaardelijk. Aan eigen bijdrage voor juridische kosten heeft dit 1100 euro gekost. Onderwijs voor de zoon heeft het tot op heden niet opgeleverd.
Een hoger beroep is voor de jongeman niet mogelijk omdat geen straf is opgelegd. De vader kan wel in hoger beroep gaan. Omdat ook dit weer 750 euro eigen bijdrage gaat kosten en zo de financiële last voor vader wel erg hard gaat drukken, en wij van Koesch van mening zijn dat het een principiële zaak betreft, hebben we besloten tot deze crowdfundingactie.
lees verder op de website.

In de volgende nieuwsbrief leest u de reactie van de vader op dit initiatief van de schoolwacht.

Hier een uiteenzetting van de situatie van Wouter en hetgeen veel gezinnen tegenaanlopen in het onderwijs in Nederland:

http://biancafensmens.blogspot.nl/2013/10/als-het-speciaal-onderwijs-niet-past.html?spref=fb

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En teken:

http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

http://petities.nl/petitie/stop-verbod-op-thuisonderwijs

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meepraten? Zelf iets meegemaakt op dit gebied waar je aandacht voor wil vragen? Zelf iets onder de aandacht brengen? Heel graag! Doe mee op de linked in en facebook OORvoorU discussiegroepen

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-over-5043452.S.262425017?qid=71908265-d51e-4c9c-b653-0942ab732f79&goback=.gmp_5043452

Het idee van de petitie is wat losgelaten. Hier de laatste versie:

Vrijheid van Onderwijs voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars, willen dat de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en gezinnen in Nederland  ten allen tijde worden gewaarborgd, ook in en rond het onderwijs.

We staan achter het advies van de Kinderombudsman behorende bij het onderzoeksrapport “Van Leerplicht naar Leerrecht”van 16 mei 2013 om de Leerplichtwet van 1969 te herzien.

In 1969 werd namelijk de schoolplicht in Nederland ingevoerd, iets wat maar een minderheid van landen ter wereld kent. Dat zijn verder voornamelijk (voormalige) dictaturen..

Als leerrecht schoolplicht vervangt en fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen gehandhaafd worden kunnen juist meer kinderen zich optimaal ontwikkelen doordat ouders en scholen dan de ruimte krijgen om het onderwijs zo aan te passen dat het bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, niemand uitgezonderd.

 

PETITIE

Wij

die willen dat de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en gezinnen in Nederland ten allen tijde worden gewaarborgd, ook in het onderwijs,

constateren
dat de overheid doorlopend onderzoeksresultaten negeert en lijnrecht tegen de gedane conclusies in handelt, dat de overheid  daarmee doorlopend fundamentele  mensenrechten van kinderen en gezinnen schendt en dat dit schadelijke gevolgen heeft voor kinderen en gezinnen en de maatschappij als geheel.
en verzoeken

de regering  te handelen naar de onderzoeksresultaten de ongecensureerde conclusies  van dhr prof. dr. H.E.M.Baartman, mw prof. dr. mr. C.C.J.H.  Bijleveld ,, mw dr. S.  Dijkstra, dhr prof. dr. J. (Jan) Hendriks, dhr.prof.dr. G.D. (Goos) Minderman  van de Commissie Samson en van:van mw mr drs Stam en mw mr drs Vreeburg van de Kinderombudsman en van dhr. dr. H. Blok, senior onderzoeker van het Kohnstamm-instituut, de vrijheid van het geven van onderwijs in de Grondwet en het fundamentele mensenrecht van ouders om de onderwijsvorm van hun kinderen te kiezen zoals gegeven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);

1.) In plaats van schoolplicht met harde hand af te dwingen, deze los te laten zodat ouders en scholen de ruimte krijgen de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden, en het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen;

2.) Ouders op elk moment vrij te laten en alleen die ondersteuning te bieden die zij zelf aangeven te wensen in hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen optimaal begeleiden, en ook hoe ze de begeleiding invullen, met of zonder hulp of begeleiding van anderen, regulier onderwijs, thuisonderwijs of welke andere vorm van onderwijs dan ook, en ze ook vrij te laten tussentijds op elk moment van onderwijsvorm te veranderen, en volledig vrij te zijn voor ieder kind uit het gezin afzonderlijk de beste onderwijsvorm te mogen kiezen los van wat andere kinderen doen, mits ieders fundamentele mensenrechten zoals vastgesteld in de UVRM ten allen tijde worden gerespecteerd en gewaarborgd.

3.) De bepalingen van de UVRM en de aanbevelingen van het rapport van de Kinderombudsman “Van Leerplicht naar Leerrecht” van 16 mei 2013 voor het onderwijs aan kinderen te eerbiedigen en als richtinggevend te aanvaarden.

4.)De eventuele diagnostisering van en zorg voor kinderen ten allen tijde naar wens van de ouders geheel aan ouders en de door henzelf gekozen deskundigen over te laten en ook de financiering daarvan geheel door de ouders met hun eigen zorgverzekeraars te laten regelen.

5.) De fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen actief te beschermen, door overheidsinstanties waarvan onweerlegbaar bewezen is dat ze zich schuldig maken of hebben gemaakt aan seksueel- of wat voor misbruik van kinderen of gezinnen dan ook per direct op non actief te stellen en geen enkele macht meer te laten hebben over gezinnen en kinderen, en alle mensen die kinderen misbruiken te berechten, ook al zijn het ambtenaren of rechters, en alle meldingen van kindermisbruik serieus te nemen en kinderen en gezinnen te beschermen, ook al zijn het ouders en kinderen zelf die de meldingen doen en ook al betreft het meldingen tegen leerkrachten, schoolhoofden of ambtenaren, en de desbetreffende wegens vermoede pedofielie in opspraak zijnde ambtenaren niet als opvang adres te laten fungeren voor uit huis geplaatste kinderen.

links

Zou je hem zo ondertekenen?

Zo ja. klik op ïnteressant bij de open facebook groep:

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

of bij de open linked in groep:

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-over-5043452.S.262425017?qid=71908265-d51e-4c9c-b653-0942ab732f79&goback=.gmp_5043452

 

Zo niet, zet daar dan bij de commentaren wat er volgens jou anders aan zou moeten.

Alvast bedankt!

Zie ook http://uvrm.wordpress.com/2013/09/26/brief-aan-tijl-koenderik/ en andere blogs op deze site

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 22-10-2013 14:07