Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars, willen dat de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en gezinnen in Nederland  ten allen tijde worden gewaarborgd, ook in en rond het onderwijs.

We staan achter het advies van de Kinderombudsman behorende bij het onderzoeksrapport “Van Leerplicht naar Leerrecht”van 16 mei 2013 om de Leerplichtwet van 1969 te herzien.

In 1969 werd namelijk de schoolplicht in Nederland ingevoerd, iets wat maar een minderheid van landen ter wereld kent. Dat zijn verder voornamelijk (voormalige) dictaturen..

Als leerrecht schoolplicht vervangt en fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen gehandhaafd worden kunnen juist meer kinderen zich optimaal ontwikkelen doordat ouders en scholen dan de ruimte krijgen om het onderwijs zo aan te passen dat het bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, niemand uitgezonderd.

 

PETITIE

Wij

die willen dat de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en gezinnen in Nederland ten allen tijde worden gewaarborgd, ook in het onderwijs,

constateren
dat de overheid doorlopend onderzoeksresultaten negeert en lijnrecht tegen de gedane conclusies in handelt, dat de overheid  daarmee doorlopend fundamentele  mensenrechten van kinderen en gezinnen schendt en dat dit schadelijke gevolgen heeft voor kinderen en gezinnen en de maatschappij als geheel.
en verzoeken

de regering  te handelen naar de onderzoeksresultaten de ongecensureerde conclusies  van Dorien Kok, voorzitter van 360grView een samenwerkingsverband dat in 2012 ontstaan is uit de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Deze expertgroep heeft tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen. het geeft aan hoe goed thuisonderwijs is, dat thuisonderwezen kinderen niet alleen tijdens het thuisonderwijs op alle fronten voorlopen op hun schoolgaande leeftijdsgenoten, maar het ook in vervolgstudies beter doen. prof. dr. H.E.M.Baartman, mw prof. dr. mr. C.C.J.H.  Bijleveld ,, mw dr. S.  Dijkstradhr prof. dr. J. (Jan) Hendriksdhr.prof.dr. G.D. (Goos) Minderman  van de Commissie Samson en van:van mw mr drs Stam en mw mr drs Vreeburg van de Kinderombudsman en van dhr. dr. H. Blok, senior onderzoeker van het Kohnstamm-instituut, de vrijheid van het geven van onderwijs in de Grondwet en het fundamentele mensenrecht van ouders om de onderwijsvorm van hun kinderen te kiezen zoals gegeven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);

1.) In plaats van schoolplicht met harde hand af te dwingen, deze los te laten zodat ouders en scholen de ruimte krijgen de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden, en het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen;

2.) Ouders op elk moment vrij te laten en alleen die ondersteuning te bieden die zij zelf aangeven te wensen in hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen optimaal begeleiden, en ook hoe ze de begeleiding invullen, met of zonder hulp of begeleiding van anderen, regulier onderwijs, thuisonderwijs of welke andere vorm van onderwijs dan ook, en ze ook vrij te laten tussentijds op elk moment van onderwijsvorm te veranderen, en volledig vrij te zijn voor ieder kind uit het gezin afzonderlijk de beste onderwijsvorm te mogen kiezen los van wat andere kinderen doen, mits ieders fundamentele mensenrechten zoals vastgesteld in de UVRM ten allen tijde worden gerespecteerd en gewaarborgd.

3.) De bepalingen van de UVRM en de aanbevelingen van het rapport van de Kinderombudsman “Van Leerplicht naar Leerrecht” van 16 mei 2013 voor het onderwijs aan kinderen te eerbiedigen en als richtinggevend te aanvaarden.

4.)De eventuele diagnostisering van en zorg voor kinderen ten allen tijde naar wens van de ouders geheel aan ouders en de door henzelf gekozen deskundigen over te laten en ook de financiering daarvan geheel door de ouders met hun eigen zorgverzekeraars te laten regelen.

5.) De fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen actief te beschermen, door overheidsinstanties waarvan onweerlegbaar bewezen is dat ze zich schuldig maken of hebben gemaakt aan seksueel- of wat voor misbruik van kinderen of gezinnen dan ook per direct op non actief te stellen en geen enkele macht meer te laten hebben over gezinnen en kinderen, en alle mensen die kinderen misbruiken te berechten, ook al zijn het ambtenaren of rechters, en alle meldingen van kindermisbruik serieus te nemen en kinderen en gezinnen te beschermen, ook al zijn het ouders en kinderen zelf die de meldingen doen en ook al betreft het meldingen tegen leerkrachten, schoolhoofden of ambtenaren, en de desbetreffende wegens vermoede kinderverkrachting in opspraak zijnde ambtenaren niet als opvang adres te laten fungeren voor uit huis geplaatste kinderen, en tevens alles in het werk te stellen om ten onrechte uit huis geplaatste kinderen weer bij hun ouders terug te krjgen, en alle hulp vraaggebaseerd te laten zijn van de direct betrokkenen, niet opgelegd door de overheid, en nooit degenen die verdienen of op welke manier dan ook financieel gewin hebben  aan het zorgtraject van een derde de macht geven het zorgtraject van die derde  te bepalen, vanwege het gevaar van belangenverstrengeling.

links

Zou je hem zo ondertekenen?

Zo ja. klik op ïnteressant bij de open facebook groep:

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

of bij de open linked in groep:

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-over-5043452.S.262425017?qid=71908265-d51e-4c9c-b653-0942ab732f79&goback=.gmp_5043452

 

Zo niet, zet daar dan bij de commentaren wat er volgens jou anders aan zou moeten.

Alvast bedankt!

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 13-02-2014 15:47